ZEnergy

Solutia de gestionare a energiei dedicata monitorizarii si analizei eficientei energetice.

ZEnergy este soluţia Asset Energy Management pentru colectarea şi gestionarea inteligentă a informaţiilor referitoare la energie şi la mediu pentru instalaţii industriale, imobile şi pentru structuri în general. ZEnergy permite utilizarea raţională a energiei electrice şi a oricărui alt consum în legătură cu folosirea bunurilor (gaz, apă etc.)

Directiva europeană 2012/27 impune obiectivul de a îmbunătăţi eficienţa energetică cu 20% până în anul 2020 şi solicită organizaţiilor (din sectorul patrimoniului imobiliar, al administraţiei publice şi al industriei) să realizeze intervenţii reale de îmbunătăţire a performanţelor energetice ale bunurilor. Clădirile comerciale absorb 40% din cererea totală de energie (Sursa: Departamentul de Energie al SUA).
Excluzând costurile cu manopera, costurile energetice ajung să reprezinte 30% din costurile operaţionale totale ale unei clădiri, fapt care este mult mai împovărător în Italia, unde factura de energie este mai mare cu 18% faţă de media europeană. Italia a transpus Directiva europeană printr-un decret adecvat care prevede adoptarea de măsuri structurale şi de instrumente tehnologice utile pentru a favoriza eficienţa energetică. Din acest motiv, Zucchetti Facility s-a implicat în dezvoltarea de soluţii care să permită societăţilor şi organizaţiilor să concureze în domeniul energetic, al construcţiilor şi al gestionării.

ZEnergy este o soluţie de gestionare a energiei dedicată monitorizării consumurilor, parametrilor de mediu şi analizării eficienţei energetice care permite organizaţiilor să reducă costurile energetice.

CUM FUNCŢIONEAZĂ ZENERGY

CEI PATRU PAŞI DE SUCCES PENTRU A PROFITA DIN PLIN DE POTENŢIALUL SOLUŢIEI

IDENTIFICARE

ZEnergy colectează şi contabilizează consumurile cu încălzirea, răcirea, apa caldă, iluminarea, ventilarea şi energia procesului de producţie şi a oricărui alt sistem considerat relevant în contextul în care funcţionează. ZEnergy combină datele referitoare la consum cu parametrii de mediu şi energetici colectaţi de automatizarea clădirilor sau de sondele wireless (sau de sistemul de înregistrare a datelor).

VIZUALIZARE

Utilizatorul dispune de un ansamblu de instrumente în măsură să afişeze în timp real atât consumul energetic al tuturor sistemelor, cât şi evoluţia parametrilor de mediu, cu semnalarea alarmelor predefinite. Bunurile sunt grupate prin intermediul unui grafic cu structură arborescentă care permite accesul la datele de inventar, de întreţinere, tehnice şi energetice.

ANALIZĂ

ZEnergy oferă funcţionalităţi avansate de analiză şi raportare, proiectate pentru a ajuta şi înţelege datele culese şi pentru a identifica potenţialele surse de economisire. ZEnergy analizează informaţiile atât individual, cât şi grupat, iar prin funcţionalitatea de modelare şi inteligenţă energetică permite analizarea diferenţelor cu ajutorul analizei what-if şi integrarea datelor obţinute din surse diferite, chiar şi externe aplicaţiei (programe de gestiune ale societăţilor, alte software-uri, excel etc.).

SALVARE ŞI PARTAJARE

ZEnergy permite definirea şi monitorizarea proiectelor de economisire, sugerând intervenţii de recalificare a patrimoniului prin intermediul analizei consumurilor reale ale structurilor industriale şi comerciale, ale imobilelor şi ale sistemelor lor şi compararea acestora cu datele istorice. ZEnergy favorizează schimbul de informaţii la orice nivel organizaţional şi partajarea datelor între societăţile aceluiaşi grup şi parteneri, generând politici semnificative de economisire.

Soluţia ZEnergy este creată pentru gestionarea şi controlarea eficientă atât a fenomenului energetic, cât şi a fenomenului tehnic de întreţinere prin următoarele funcţii principale:

  • Măsurarea şi contabilizarea consumurilor de energie electrică, apă şi gaz
  • Măsurarea şi evidenţierea parametrilor de mediu referitori la energie şi la utilizarea bunurilor în general (temperatură, calitatea aerului etc.)
  • Gestionarea alarmelor şi proceselor tehnice şi de întreţinere în general
  • Gestionarea bugetului şi controlul costurilor energetice, de întreţinere şi de gestionare în general a bunurilor 

Pentru a oferi aceste funcţionalităţi, ZEnergy dispune de o serie de module care completează şi flexibilizează soluţia, astfel aceasta fiind în măsură să răspundă tuturor exigenţelor referitoare la gestionarea bunurilor.

MODULE PRINCIPALE

Gestionează datele de identificare ale bunurilor, monitorizarea consumurilor şi permit analiza datelor prin intermediul rapoartelor şi panourilor de control

Inventar şi date de identificare

ZEnergy permite înregistrarea tuturor informaţiilor datelor de identificare asociate bunului gestionat. Acestea sunt relevante pentru calculul indicatorilor de performanţă energetică şi pentru a profita din plin de capacitatea de analiză a instrumentului. ZEnergy permite gestionarea informaţiilor administrative, contabile, referitoare la spaţii etc. .... şi la orice tip de bun inventariat.

Monitorizare

Totalitatea funcţionalităţilor necesare pentru colectarea şi gestionarea în mod practic şi rapid a consumurilor fiecărei întreprinderi, linii de producţie, clădiri şi, în general, a oricărui bun deţinut de societate. Acest modul include o serie de rapoarte preconfigurate cu posibilitatea trimiterii planificate ale acestora la destinatarii atribuiţi. Aplicaţia permite achiziţia datelor integrându-se cu sistemele de automatizare şi contorizare existente sau prin intermediul obţinerii de măsurători de la sondele sau de la sistemul de înregistrare a datelor chiar şi wireless instalate.

Desk

Reprezintă totalitatea gadget-urilor grafice care compun un ansamblu de panouri de control şi grafice preconfigurate, care pot fi întotdeauna personalizate şi care arată principalii indicatori cheie de performanţă pentru analizarea imediată a performanţelor energetice ale unui sistem/ale unei clădiri.

Formule şi valori de referinţă

Ansamblu de funcţionalităţi dedicate analizării datelor prin aplicarea oricărei formule dorite. Se pot crea contoare „virtuale” pentru monitorizarea mărimilor care nu sunt măsurate direct, ci calculate, pentru a le putea reprezenta grafic în funcţie de principalele dimensiuni de analiză (analiză temporală, în funcţie de fiecare sistem/clădire, în funcţie de zona geografică etc...). Funcţia Valori de referinţă permite compararea performanţelor unui sistem cu unul „asemănător” sau cu modele de consum de referinţă identificând posibile ineficienţe operaţionale.

Alarme

Permite gestionarea alarmelor tehnice, de diagnoză şi energetice pentru toate contoarele şi parametrii gestionaţi. Permite luarea în primire a alarmei şi a gestionării sale operaţionale chiar şi prin intermediul trimiterii de înştiinţări şi avertizări prin e-mail la personalul tehnic.

Raportare şi audit

Face posibilă generarea de rapoarte personalizate suplimentare faţă de cele oferite standard în cadrul ZEnergy. Platforma cuprinde un instrument de interogare şi raportare integrat care sprijină clientul în crearea de rapoarte ad-hoc solicitate de proprii auditori interni sau de către autorităţile competente. Permite obţinerea şi menţinerea standardelor de certificare aferente auditurilor energetice în sprijinul operatorilor care, inclusiv pentru obligaţiile legale, trebuie să gestioneze, să grupeze şi să vizualizeze datele în modalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare.

MODULE AVANSATE

Modulele avansate ale ZENERGY permit compararea datelor referitoare la consumuri şi cu facturile, operarea în mobilitate şi integrarea chiar şi cu instrumentele aferente utilizării sistemelor:

 Modelare energetică

Permite crearea de modele energetice dedicate mai mult întreprinderilor şi clădirilor în ansamblul lor, decât sistemelor individuale. Permite identificarea legăturilor între consumurile evidenţiate şi impulsurile energetice analizate de sistem. Aceasta permite identificarea celor mai bune politici de gestionare şi reducerea cheltuielilor pentru identificarea clară a ineficienţelor energetice, a capacităţii de previziune a consumurilor şi a următoarelor modificări tehnice şi organizaţionale în administrarea sistemelor şi bunurilor în general.

Mobil

Este aplicaţia nativă pentru smartphone şi tabletă care permite vizualizarea în timp real a consumurilor şi oferă posibilitatea de activare a citirii contoarelor, care din motive tehnice şi organizaţionale nu permit contorizarea inteligentă de la sistemele de automatizare a clădirilor. Totodată, permite şi (dacă modulul Întreţinere este activ) înregistrarea posibilelor intervenţii tehnice şi de întreţinere efectuate asupra bunurilor.

Fotovoltaic & Producţie de energie

Este dedicat obţinerii de date şi gestionării diagnosticării sistemelor fotovoltaice sau de producţie a energiei. (în fază de dezvoltare).

Import şi verificare facturi

Compară costurile consumurilor energetice, obţinute prin import automat sau din înregistrarea datelor de pe facturi, cu datele reale de consum înregistrate direct de platformă. (în fază de dezvoltare).

Monitorizare WI

Dacă pentru proiectul în desfăşurare este necesar, modulul dispune de un set de instrumente complet wireless (sonde, sistem de înregistrare a datelor, unităţi de comandă) care nu necesită cablaj, integrate cu platforma şi care se amplasează în interiorul bunului pentru monitorizarea în timp real a parametrilor energetici şi de mediu.

Integrarea întreţinerii

Prin deplina integrare cu ZMaintenance, permite gestionarea tuturor proceselor tehnice şi de întreţinere ale bunului gestionat, în special ale celor strâns legate de administrarea sistemelor energetice, precum gestionarea livretelor centralelor termice şi ale sistemului.